OD-Pedia
Verklarende woordenlijst van
vakuitdrukkingen en begrippen…

Omdat onze (grafische) taal doorspekt is met vaktermen en uitdrukkingen die niet altijd voor iedereen duidelijk zijn, hebben we gemeend om aan deze site een verklarende woordenlijst – OD-Pedia – toe te voegen. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld en geoptimaliseerd.

 

…voor een beter begrip

Vaktaal is terminologie die eigen is aan een bepaald vak of beroep. In vaktaal gebruikt men vaktermen – bijvoorbeeld muziektermen als fortissimo (‘zeer hard’), en medische woorden als obesitas (‘zwaarlijvigheid’). Soms worden deze termen overgenomen in de algemene taal, als ze redelijk goed te begrijpen zijn voor mensen die niet ‘in het vak’ zitten.

Termen uit vaktaal/vakjargon worden mettertijd soms in de algemene taal overgenomen. Er komen bijvoorbeeld regelmatig begrippen uit ICT- en marketingjargon in het algemeen Nederlands terecht: KPI (key performance indicator), uitrollen (in een afzetmarkt verkrijgbaar maken), USP (unique sellingpoint), enzovoort.

(Grafische) woorden en uitdrukkingen

Er staan momenteel 32 jargon in deze lijst
ANIMATIE
Animatie is de illusie van beweging door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden, zogenaamde frames. Er wordt onderscheid gemaakt tussen traditionele animatie en digitale animatie. Deze laatste komt het meeste voor en is te vinden op het internet, in tekenfilms en tekenfilmseries, animatiefilms, banners en uitleganimaties (infographics). Grafische computer formats zoals GIF, MNG, SVG, MP4 en Flash zorgen voor de animaties op computers en het internet.

AVG-WET- EN REGELGEVING
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

BANNER
Een advertentie op een internet pagina. Meestal in de vorm van een tot klikken uitnodigend plaatje. In de eenvoudigste vorm komt de bezoeker na klikken op de banner terecht op een andere internet pagina met meer productinformatie. Internationaal zijn enkele standaard banner formaten afgesproken.

BEELDBEWERKING
(Digitale) beeldbewerking is het met software bewerken van afbeeldingen. Deze digitale afbeeldingen kunnen op een computer gemaakt zijn, gedigitaliseerd zijn of met een andere digitale bron gemaakt zijn. Ook wanneer er een afbeelding gescand is, wordt vaak naderhand met behulp van een grafisch programma de afbeelding bewerkt. De bewerking dient ervoor om het beeld te verbeteren, of om een artistieke bewerking toe te passen of om de aandacht meer op een bepaald onderdeel te richten. Behalve zichtbare wijzigingen zoals contrast, helderheid, gamma, afmeting e.d. kunnen ook onderliggende eigenschappen worden gewijzigd zoals het bestandsformaat en de bestandsgrootte. Ook kunnen afzonderlijke beeldelementen gewijzigd, verwijderd en/of toegevoegd worden. Hoewel dit ook beeldbewerking is wordt dit doorgaans beeldmanipulatie genoemd.

BEELDMANIPULATIE
Onder beeldmanipulatie wordt verstaan het aanbrengen van veranderingen in een afbeelding. Beeldmanipulatie vindt plaats na beeldbewerking. Het woord beeldmanipulatie wordt gericht gebruikt in de zin van het wijzigen, verwijderen of toevoegen van afzonderlijke beeldelementen in een bepaalde afbeelding. Beeldmanipulatie kan worden uitgevoerd met gespecialiseerde programma's als Adobe Photoshop of Paint Shop Pro. Het manipuleren van beelden wordt dan ook "fotoshoppen" genoemd, naar het programma Adobe Photoshop. Vroeger werden bijvoorbeeld tot persona non grata verklaarde hooggeplaatste personen weggeretoucheerd van officiële foto's. Ook in oorlogspropaganda werd hier wel gebruik van gemaakt. De Sovjetdictator Jozef Stalin liet in ongenade gevallen personen en politieke vijanden, zoals Trotski en Jezjov, van officiële foto's verwijderen.

BRAND (Engels)
Een BRAND is de Engelse term voor een naam, term, ontwerp, symbool of een ander kenmerk dat een goed of een dienst van een verkoper onderscheidt van dat van andere verkopers. Merken worden in zaken, marketing en reclame gebruikt voor herkenning en, belangrijker nog, om commerciële merkwaarde te creëren en op te slaan voor het betreffende object, ten voordele van de klanten van het merk, zijn eigenaren en aandeelhouders.

BRAND-AWARENESS (Engels)
Merkbekendheid (Brand-awareness) is de mate waarin klanten zich onder verschillende omstandigheden een merk kunnen herinneren of herkennen. Merkbekendheid is een belangrijke overweging bij consumentengedrag, advertentiebeheer en merkbeheer. Het vermogen van de consument om een merk te herkennen of te herinneren, staat centraal bij de besluitvorming over aankopen.

CAMPAGNECONCEPT
Een campagneconcept is een middel om een specifiek product of een specifieke dienst onder de aandacht te brengen bij een bepaalde doelgroep. Een (creatief) campagneconcept gaat uit van een uitgedachte strategie naar een zichtbaar en duidelijk verhaal. Een concept vertaalt je hele boodschap naar een sterke, korte tekst en inspirerend beeld. Hoe sterker deze combinatie, hoe makkelijker het wordt het op verschillende manieren toe te passen.

COMMUNICATIEPLAN
Plan alle communicatiemiddelen te samen te bundelen om zo de communicatiedoelstellingen te realiseren.

COMMUNICATIETOOL
(Communicatie-instrument) Een onderneming heeft de beschikking over verschillende communicatie-instrumenten, die ze afhankelijk van de doelgroep, situatie en mogelijkheden aanwendt. Deze instrumenten, die we de communicatiemix of promotiemix noemen, zijn: 1) reclame; 2) persoonlijke verkoop; 3) sales promotion die het aanbod aantrekkelijker moet maken; 4) public relations.

CONCEPT
Een eerste ontwerp, van bijvoorbeeld een brief of ander document of een kunstwerk. Het woord is een leenwoord uit het Frans, in de betekenis van ‘ontwerp’. Nog verder terug in de betekenis van het Latijnse werkwoord concipere.

COPYWRITER
Degene, hetzij zelfstandig of in dienstverband, die vaak samen met een art director/ontwerper reclame/advertentie/promotiecampagnes bedenkt en daarvoor de teksten schrijft. Tekstschrijver in een creatief team van een reclamebureau.

DIRECT MAIL
Het overbrengen van een boodschap in de vorm van een aan de ontvanger persoonlijk gerichte, doch op grote schaal verspreide brief. Vaak per post of e-mail verspreid reclamemateriaal (soms brief), persoonlijk geadresseerd.

FLASH
Adobe Flash (voorheen bekend als Macromedia Flash en daarvoor FutureSplash) is een computerprogramma waarmee animaties, webvideo's en webapplicaties (zoals spelletjes en websites) gemaakt kunnen worden. Het wordt veel gebruikt om websites aan te kleden en voor reclame-uitingen bij websites, zogenaamde banners. Let op: Animatieplug-in Flash wordt na 31 december 2020 definitief niet meer door Adobe ondersteund. Nadat Adobe eerder al bekendmaakte in 2020 met de software te zullen stoppen, kondigt de ontwikkelaar nu de exacte datum van de stap aan op zijn website. Met de keuze maakt het bedrijf na vijftien jaar een einde aan de software die jarenlang enorm populair was, maar in de loop der jaren steeds meer onder vuur kwam te liggen.

FLYER
Engelse naam voor een folder. Een folder of vouwblad is drukwerk dat bestaat uit één blad dat een of meer malen is gevouwen, of meerdere bladen die eenmaal zijn gevouwen (uit het Engels: to fold = vouwen), vaak tot een boekje dat niet groter is dan A5. Ook een ongevouwen blad bestaande uit slechts 1 vel papier wordt vaak folder genoemd, hoewel hiervoor ook de benamingen flyer en strooibiljet gangbaar zijn. Geadresseerde verspreiding richt zich doorgaans op een specifieke doelgroep. Ongeadresseerde verspreiding gebeurt minder selectief, vaak huis aan huis.

HOSTING
Hosting is het “onderdak bieden” aan een website. Elke website moet op een server staan die met het internet is verbonden. Ervoor zorgen dat deze server beheerd wordt en dat uw website bereikbaar is, heet “hosting”. Voor goede web-hosting is flink wat technische kennis vereist , vandaar dat uw website meestal door een daarin gespecialiseerd bedrijf wordt gehost.

HUISSTIJL
Engels Corporate Identity. De huisstijl van een organisatie of merk noemt men ook wel de corporate identity of de brand identity. De huisstijl omvat alle uitingen van een bedrijf, zoals de bedrijfsnaam of merknaam, logo, slogans, vormgeving van de website, drukwerk, bedrijfskleding, reclamespotjes, slides bij presentaties en ga zo maar door. Vaak ligt de huisstijl vast in huisstijlrichtlijnen om zo een consequent gebruik binnen de organisatie te waarborgen.

INFO-GRAPHIC
Een info-graphic of informatieve illustratie geeft een informatieve weergave van verschillende objecten met een combinatie van tekst en beeld. Dit kan voorkomen in de vorm van een kaart, grafiek, bord, instructieve tekening of een interactieve applicatie.

LED-BILLBOARD
Een digitaal (LED) billboard is een billboard waarop digitale afbeeldingen worden weergegeven die elke paar seconden door een computer worden gewijzigd. Digitale reclameborden worden voornamelijk gebruikt voor reclame, maar ze kunnen ook voor openbare doeleinden dienen.

LOGO
Een logo is een beeldmerk van een product of organisatie dat wordt ingezet voor de herkenbaarheid van het merk in communicatie-uitingen. Een logo kan een zuiver grafisch symbool zijn, bestaan uit tekst die op een onderscheidende manier is opgemaakt, of een combinatie van beide. Een logo is een belangrijk onderdeel van de huisstijl van een bedrijf, merk of instelling.

MARKETINGMIX
De Marketingmix, soms marketing instrumentenmix genoemd, is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketing strategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie. Oorspronkelijk onderscheidde men 4 marketing instrumenten, later is dit aantal uitgebreid om aan vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten. Het optimaliseren van de marketingmix wordt vaak gezien als de voornaamste verantwoordelijkheid van de marketingfunctie in een organisatie. Door de juiste combinatie van de vier (of meer) P’s te vinden kunnen marketeers de effectiviteit en het bedrijfsresultaat verbeteren.

MARKETINGPLAN
Uitkomst van het marketing planningsproces, meestal in de vorm van een actieplan. Schetsmatig zijn binnen het marketing planningsproces voor een bepaald product de volgende fases te onderscheiden: 1) analyse van de omgeving; 2) bepaling van de doelstellingen; 3) opstellen van de marketingstrategie; 4) opstellen van een marketingactieplan; 5) uitvoering en controle.

MARKETINGSTRATEGIE
Een bewust gerichte, onderling gecoördineerde hantering van de marketing instrumenten ter realisering van de marketing doelstellingen. De marketing strategie bestaat uit gecoördineerde beslissingen ten aanzien van 1) bepaling van de doelgroepen; 2) bepaling van de marketing mix; 3) bepaling van het budget.

MEDIA
Alles wat dient tot overdracht van informatie. Middelen om informatie over te dragen: radio, tv, pers, internet enz. De media hebben erover bericht; Nieuwe media digitale; massamedia; sociale media websites waarmee mensen een netwerk van contactpersonen kunnen opbouwen.

MERKENSTRATEGIE
Hieronder vallen strategische merkbeslissingen zoals: de keuze van al of niet een merknaam; de keuze tussen individuele merken of een familiemerk; de keuze van één of meerdere merken voor verschillende varianten van een product; toevoeging van submerken aan een product.

QUICKSCAN
Benaming voor een verkorte risico-inventarisatie checklist, zoals die in gebruik zijn ten behoeve van het risicomanagement van een website, bedrijf of instelling. In de QuickScan zijn de belangrijkste aandachtspunten opgenomen om tot een beeld van de belangrijkste risico’s te komen.

ROLL-UP BANNER
Roll-up banners zijn een duidelijk promotiemiddel voor uw bedrijf. Ideaal voor op beurzen en bij presentaties, maar ook leuk als aankleding van uw bedrijfspand. Een Roll-Up banner bestaat uit een voet en een uitklapbare staander. De print is tijdens het vervoer opgeborgen in de voet en wordt tijdens het opzetten uit de voet getrokken en aan de bovenzijde van de staander bevestigd. Een veer in de voet zorgt ervoor dat de print mooi op spanning blijft. Een Roll-Up banner is compact te vervoeren en in 30 seconden opgezet. De Roll-Up banner is in vele breedten en hoogte maten leverbaar.

TEKSTREDACTIE
Het bewerken (redigeren) en controleren op de juistheid van de inhoud van een publicatie, bijvoorbeeld een krant, boek, tijdschrift, website.

TYPOGRAFIE
Typografie omvat alle aspecten die horen bij het opmaken van teksten. Hieronder vallen onder andere de keuze van lettertypen, regelafstand en witruimte. Daarnaast is het medium waar voor geschreven wordt belangrijk voor de bepaling van de typografie. Zo is een schreeflettertype vooral geschikt voor gedrukte media zoals kranten en boeken maar leest een schreefloos lettertype juist beter op een computerscherm. De persoon die zich buigt over de vormgeving van teksten heet een typograaf.

WEBDESIGN
Webdesign is het onderdeel van de gehele webbouw gericht op het design, de vormgeving, van een website. Hiervoor worden vaak grafische computerprogramma’s voor gebruikt zoals Photoshop, Dreamweaver en Illustrator.

WEBSHOP
Webshop is Engels voor webwinkel en is een winkel op het internet waar men producten kan bestellen. Tijdens het winkelen kan men producten toevoegen aan een virtuele winkelwagen. Achter de webshop hangt een beheermodule via welke de beheerder van de webshop producten kan toevoegen of verwijderen. Uiteindelijk kunnen de in de winkelwagen geplaatste producten worden afgerekend. In sommige gevallen zal er een factuur worden gestuurd, maar steeds vaker komt het voor dat er direct online kan worden betaald.

WORDPRESS
WordPress is opensourcesoftware om websites te realiseren, die onder de voorwaarden van de GNU General Public License wordt gepubliceerd. WordPress is open source, wat inhoudt dat iedereen de code van WordPress kan inzien, aanpassen en verspreiden. Je kunt volledig gratis een kopie van WordPress downloaden. WordPress is ontwikkeld door Matthew Mullenweg en Mike Little, maar het wordt door een grotere groep ontwikkelaars ondersteund. Overal ter wereld besteden mensen tijd aan het verbeteren van WordPress. WordPress is het meest gebruikte contentmanagementsysteem. WordPress is nu zelfs zó goed dat het zelfs door grote (Fortune 500) bedrijven wordt gebruikt.


Voeg een jargon toe