Algemene verkoopvoorwaarden

Oosterveld Design respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld overeenkomstig de nieuwe Europese  Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 Mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij Oosterveld Design hiertoe wettelijk verplicht is.

Leveringsvoorwaarden, niet omdat het kan, maar omdat het moet

881x757px Leveringsvoorwaarden
Elk bedrijf in Nederland is verplicht om haar klant(en) een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.
Deze kunnen vóór of tijdens de koop worden overhandigd c.q. er moet worden gemeld welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en waar deze kunnen worden ingezien of opgevraagd.

Voor dienstverleners zoals reclamebureaus geldt een uitzondering op de algemene regel. Zij mogen vrij kiezen of ze hun algemene voorwaarden overhandigen, ter inzage leggen, verwijzen naar een elektronische adres of dat ze zijn opgenomen in alle documenten die gericht zijn tot de wederpartij en waarin de diensten in detail worden beschreven (vaak staan deze op de achterzijde van een offerte gedrukt).

De algemene verkoopvoorwaarden van Oosterveld Design zijn overgenomen van het servicepunt van de branche-organisatie en zijn dus niet specifiek op haar toegesneden. Ze vallen uiteen in een aantal hoofdpunten, zoals in de kolom hiernaast staan opgesomd.

De precieze inhoud van elk hoofdpunt kunt u in de PDF-file van onze algemene verkoopvoorwaarden lezen.

Hoofdpunten van de Algemene Leveringsvoorwaarden
1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
2 De uitvoering van de overeenkomst
3 Inschakelen van derden
4 Rechten van intellectuele eigendom en
eigendomsrechten
5 Gebruik van het resultaat
6 Honorarium en kosten
7 Betaling en opschorting
8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
9 Garanties en vrijwaringen
10 Aansprakelijkheid
11 Overige bepalingen

Klik op Alg.-Leveringsvoorwaarden om het PDF-bestand met Algemene Leveringsvoorwaarden van Oosterveld Design in te zien of te downloaden.